Tuesday, December 23, 2008

உறவுகள்

உறவுகள்"

ஆதாம் ஏவாள்
ஆரம்பித்த உறவுகள்
சாத்தான் புகுந்து
சாய்த்தான்; அதனால் - பிரிவுகள்
அண்டை வீட்டோடும்
அண்டை நாட்டோடும்
சண்டை போட்டே
மண்டை ஓட்டை
மலிவாக்கினோம்....
உறவு ஓர் அதிசய மரம்:
உள்ளன்பே அதன் உரம்;
உதவும் கரம் தான் உண்டு
அதனைத் தாங்கும் தண்டு;
அன்பு ஊற்று தான்
இன்பக் காற்று தரும் இலைகள்;
உறவுக்கு மறுபெயர் "கிளைகள்"
உட்காரட்டும் பாசப்பறவைகள்....
உணர்வு தான் ஆணி வேர்;
உணவு அதற்கு உளமார மன்னிக்கும் நற்குணமே
சட்டை பையில் பணமிருந்தால்
சட்டென ஒட்டும் உறவுகள்;
சற்றே நிலை மாறினால்
சட்டை செய்யாது திசை மாறும் பறவைகள்
விலா எலும்பின்
விலாசம் காண
விவாக உறவுகள்
உயிர் காக்கும்
உண்மைத் தோழமை
உயிருள்ள வரை மறவா உறவு
தொப்புள் கொடியாய்த்
தொடரும் இரத்த உறவு
ஆயிரம் உறவுகளிருந்தாலும்
தாயும்-தந்தையும் தன்னேரில்லா உறவு
கற்ற கல்வி
உற்ற நண்பனாய் உதவும் உறவு
நற்செயல்கள் என்னும் உறவே நம்மோடு
நடந்து வரும் இடுகாடு
இவ்வுறவைப் பேண
இறுதிவரைப் போராடு
எல்லா உறவுகளும்
நில்லா உலகோடு நின்றுவிடும்;
எல்லாம் வல்ல இறைவனிடம்
எல்லா நேரமும் அடியான் கொண்ட "உறவு"
எல்லா துன்பங்களையும் வென்றுவிடும்!!!!
எல்லா உறவுகளயும் பேணுவோம்
எல்லார்க்கும்- இறையோனுக்கும்
பகைவனான சாத்தானைப்
பகைத்திடுவோம்; அதனால்
கலகமே இல்லாத
உலகமேக் காணுவோம்........................!!!!!!!!!!!!!


-"கவியன்பன்"கலாம், அதிராம்பட்டினம்
00971-50-8351499
shaickkalam@yahoo.com

தீவிரவாதிகள்

Introduction

During the last two decades in particular, the concept of "Islamic
terror" has been often discussed. In the wake of the September 11
terrorist attacks on targets in New York and Washington which caused
the death of tens of thousands of innocent civilians, this concept has
once again returned to the top of the international agenda.

As Muslims, we completely condemn these attacks and offer our
condolences to the American people.
In this article, we will explain that Islam is by no means the source
of this violence and that violence has no place in Islam.One point that should be stressed at the outset is that the identities
of the perpetrators of the acts of terrorism which targeted the United
States are not yet determined. There is a chance that these horrible
attackers are linked to quite different centres. It may well be a
communist organization harboring rage and hatred against American
values, a fascist organization opposing federal administration or a
secret faction in another state. Even though the hijackers have Muslim
identities, the questions regarding by whom and for what purposes
these people were used will probably remain to be a mystery.
The fact remains however, that even if the terrorists have Muslim
identities, the terror they perpetrated cannot be labelled "Islamic
terror", just as it would not be called "Jewish terror" if the
perpetrators were Jews or "Christian terror" if they were Christians.
That is because, as we will examine in the following pages, murdering
innocent people in the name of religion is unacceptable. We need to
keep in mind that, among those who were killed in Washington or New
York , there were people who loved Jesus (Christians) , Prophet Moses
(Jews) and Muslims. According to Islam, murdering innocent people is a
great sin that, unless forgiven by God, brings torment in Hell.
Thus, a religious person who has fear of God can never commit such an
act.
In fact, the aggressors can commit such violence only with the
intention of attacking religion itself. It may well be that they
carried out this violence to present religion as evil in the eyes of
people, to divorce people from religion and to generate hatred and
reaction against pious people. Consequently, every attack having a
"religious" facade on American citizens or other innocent people is
actually an attack made against religion.
All the three Theistic religions command love, mercy and peace.
Terror, on the other hand, is the opposite of religion; it is cruel,
merciless and it demands bloodshed and misery. This being the case,
while looking for the perpetrators of a terrorist act, its origins
should be sought in disbelief rather than in religion. People with a
fascist, communist, racist or materialist outlook on life should be
suspected as potential perpetrators. The name or the identity of the
triggerman is not important. If he can kill innocent people without
blinking an eye, whatever his label is, then he is a disbeliever, not
a believer. He is a murderer with no fear of God, whose main ambition
is to shed blood and to give harm.
For this reason, "Islamic terror" is quite a erroneous concept which
contradicts Islam's message. That is because, the religion of Islam
can by no means concur with terror. On the contrary, Muslims are
responsible for preventing terrorist acts and bringing peace and
justice to the world.

The Values of the Qur'an demands Goodness, Justice and Peace

Terror, in its broadest sense, is violence committed against non-
military targets for political purposes. To put it in another way, the
targets of terror are entirely innocent civilians whose only crime is,
in the eyes of terrorists, to represent "the other".
This is an act bereft of any moral justification. This, as in the case
of murders committed by Hitler or Stalin, is a crime committed against
"mankind".
The Qur'an is a Book revealed to people as a guide to the true path
and in this Book, God commands man to adopt good morals. This morality
is based upon concepts such as love, compassion, tolerance and mercy.
God calls all people to Islamic morals through which compassion,
mercy, peace and tolerance can be experienced all over the world:
You who believe! Enter absolutely into peace (Islam). Do not follow in
the footsteps of Satan. He is an outright enemy to you. ( Surat al-
Baqara :208)

The values of the Qur'an hold a Muslim responsible for treating all
people, whether Muslim or non-Muslim, kindly and justly, protecting
the needy and the innocent and preventing the "dissemination of
mischief". Mischief comprises all forms of anarchy and terror that
remove security, comfort and peace. As God says in a verse, "God does
not love mischief makers". ( Surat al-Qasas: 77)
Murdering a person for no reason is one of the most obvious examples
of mischief. God repeats in the Qur'an a command He formerly revealed
to Jews in the Old Testament thus:
So We decreed for the tribe of Israel that if someone kills another
person - unless it is in retaliation for someone else or for causing
corruption in the earth - it is as if he had murdered all mankind. And
if anyone gives life to another person, it is as if he had given life
to all mankind. Our Messengers came to them with Clear Signs but even
after that many of them committed outrages in the earth. ( Surat al-
Ma'ida: 32)

As the verse suggests, a person who kills even a single man, "unless
it is in retaliation for someone else or for causing corruption in the
earth", commits a crime as if he had murdered all mankind on earth.
This being the case, it is obvious what great sins are the murders,
massacres and, attacks, popularly known as "suicide attacks",
committed by terrorists are. God informs us how this cruel face of
terrorism will be punished in the hereafter in the following verse:
There are only grounds against those who wrong people and act as
tyrants in the earth without any right to do so. Such people will have
a painful punishment. ( Surat ash-Shura: 42)

All these reveal that organizing acts of terror against innocent
people is utterly against Islam and it is unlikely that any Muslim
could ever commit such crime. On the contrary, Muslims are responsible
for stopping these people, removing "mischief on earth" and bringing
peace and security to all people all over the world. Being a Muslim
cannot be reconciled with terror. Just the contrary, it is the
solution and prevention of terror.
This being the case, how did the popular term "Islamic terror" emerge?
What has been examined so far reveals that it is not possible to talk
about an "Islamic" terror. Indeed, a closer look at the
characteristics of the perpetrators explicitly reveals that this
terror is not a religious but a social phenomenon..

Crusaders: Barbarians Who Trampled Their Own Religion
The true message of a religion or another system of belief can be at
times exposed to distortion by its pseudo-adherents. The Crusaders,
who constitute a dark episode of Christian history, set a good example
of this.
Crusaders were European Christians who undertook the expeditions at
the end of the 11th century to recover the Holy Land (the area around
Palestine ) from the Muslims. They set out with a so-called religious
goal, yet they laid waste each acre of land they entered with fear and
violence. They subjected civilians to mass executions and plundered
many villages and towns.
Their conquest of Jerusalem , where Muslims, Jews and Christians lived
under Islamic rule in peace, became the scene of immense bloodshed.
They violently killed all Muslims and Jews. The Crusaders' barbarism
was so excessive that, during the Fourth Crusade, they plundered
Istanbul , also a Christian city, and stole the golden objects from
the churches.


No doubt, all this barbarism was utterly against Christian political
doctrine. That is because, Christianity, in the words of the Bible, is
a "gospel of love". In the Gospel according to Matthew, it is said
that Jesus said "Love your enemies and pray for those who persecute
you" to his followers (Matthew, 5/44) In the Gospel according to Luke,
it is said that Jesus said "If someone strikes you on one cheek, turn
to him the other also." (Luke, 6/29) No doubt, in no part of the New
Testament, is there reference to the legitimacy of violence; murdering
innocent people, on the other hand, is unimaginable. You can find the
concept of "massacre of the innocents" in the Bible; yet, only in the
cruel Jewish King Herod's attempt to kill Jesus while he was a baby.
While Christianity is a religion based on love that accommodates no
violence, how did Christian Crusaders carry out the most violent acts
of history? The major reason for this is that, Crusaders were mainly
made up of ignorant people who could better be defined as "rabble".
These masses, who knew almost nothing about their religion, who had
never read or even seen the Bible once in their lifetime, and who were
therefore completely unaware of the moral values of the Bible, were
led into barbarism under the conditioning of Crusaders' slogans as
"God wills it".
It is worth mentioning that in that period, Eastern Christians - the
people of Byzantium, for instance - who were culturally far ahead of
Western Christians, espoused more humane values. Both before and after
the Crusaders' conquests, Orthodox Christians managed to live together
with Muslims. According to Terry Johns, the BBC commentator, with the
withdrawal of the Crusaders from Middle East , "civilized life started
again and members of the three monotheistic faith returned to peaceful
coexistence." [1] The example of the Crusaders is indicative of a
general phenomenon: The more the adherents of an ideology are
uncivilized, intellectually underdeveloped and "ignorant", the more
likely they are to resort to violence. This also holds true for
ideologies that have nothing to do with religion. All communist
movements around the world are prone to violence. Yet the most savage
and blood-thirsty of them was the Khmer Rouge of Cambodia. That is
because they were the most ignorant.
Just as ignorant people may take a violence-ridden opinion to the
point of insanity, so they may confuse violence with an opinion
against violence (or to religion). The Islamic world also experienced
such cases.

The Bedouin Character in the Qur'an

In the period of our Prophet, there existed two basic social
structures in Arabia . City-dwellers and Bedouins (Desert Arabs). A
sophisticated culture prevailed in Arab towns. Commercial relations
linked the towns to the outer world, which contributed to the
formation of "civilized life" among Arabs dwelling in cities. They had
refined aesthetic values, enjoyed literature and, especially poetry.
Desert Arabs, on the other hand, were the nomad tribes living in the
desert who had a very crude culture. Utterly unaware of arts and
literature, they developed an unrefined, harsh character.
Islam was born and developed among the inhabitants of Mecca , the most
important city of the peninsula. However, as Islam spread to the
peninsula, all tribes in Arabia embraced it. Among these tribes were
also Desert Arabs, who were somehow problematic: their poor
intellectual and cultural background prevented them from grasping the
profundity and noble spirit of Islam. Of this God states the following
in a verse:
The Desert Arabs are more obdurate in disbelief and hypocrisy and more
likely not to know the limits which God has sent down to His
Messenger. God is All-Knowing, All-Wise. ( Surat at-Tawba: 97)

The Desert Arabs, that is, social groups who were "obdurate in
disbelief and hypocrisy" and prone to disobey God's commands, became a
part of the Islamic world in the Prophet's lifetime. In latter
periods, they became a source of trouble for the Islamic world. The
sect called "Kharijis" that emerged among Bedouins was an example. The
most distinctive trait of this perverse sect (which was called
"Kharijis" the rebels because they greatly deviated from Sunni
practises), was their extremely vulgar, wild and fanatical nature. The
"Kharijis", who had no comprehension whatsoever of the essence of
Islam or of the virtues and the values of the Qur'an, waged war
against all other Muslims and based this war on a few Qur'anic verses
about which they made distorted interpretations. Furthermore, they
carried out "acts of terrorism". Caliph Ali, who was one of the
closest companions of the Prophet and was described by him as the
"gate of the city of knowledge", was assassinated by a Kharijite.
In latter periods, "Hashashis" (Assassins), another brutal
organization, emerged; this was a "terrorist organization" made up of
ignorant and fanatical militants bereft of a profound understanding of
the essence of Islam and thus who could be readily influenced by
simple slogans and promises.
In other words, just as the Crusaders distorted and misinterpreted
Christianity as a teaching of brutality, some perverted groups
emerging in the Islamic world misinterpreted Islam and resorted to
brutality. What is common to these sects and the Crusaders was their
"Bedouin" nature. That is, they were ignorant, unrefined,
uncultivated, vulgar, and isolated people. The violence they resorted
resulted from this social structure, rather than the religion to which
they claimed to adhere.

The Actual Source of Terrorism: The Third World Fanaticism

These examples from history are enlightening for a better
understanding of the phenomenon, the so-called "Islamic terror", which
is nowadays on the top of the international agenda. That is because
those who emerge and carry out acts of terrorism in the name of Islam
or those who back such acts -these people, no doubt, represent a
minority in the world of Islam- stem from this "Bedouin character",
not from Islam. Failing to understand the essence of Islam, they try
to make Islam, essentially a religion of peace and justice, a tool of
barbarism, which is simply an outcome of their social and cultural
structure. The origin of this barbarism, which may well be called the
"Third World Fanaticism", is the benighted initiatives of people who
are devoid of love for humans.
It is a fact that, for the last few centuries, Muslims in all corners
of the Islamic world, are being subjected to violence by Western
forces and their affiliates. The colonialist European states, local
oppressive regimes or colonialists backed by the West ( Israel , for
instance) caused great suffering for Muslims at large. However, for
Muslims, this is a situation that has to be approached and responded
to from a purely Qur'anic stance.
In no part of the Qur'an does God command believers to "respond to
violence with violence". On the contrary, God commands Muslims to
"respond to evil with goodness":
A good action and a bad action are not the same. Repel the bad with
something better and, if there is enmity between you and someone else,
he will be like a bosom friend. ( Surat al-Fussilat: 34)

It is no doubt a legitimate right of Muslims to react against cruelty.
However, these reactions should never turn into a blind hatred, an
unjust enmity. God warns about this in the following verse: "... Do
not let hatred for a people who debar you from the Masjid al-Haram
incite you into going beyond the limits. Help each other to goodness
and heedfulness. Do not help each other to wrongdoing and enmity. Heed
God Allah (alone)..." ( Surat al-Ma'ida: 2)
Consequently, carrying out terrorist acts under the pretence of
"representing the oppressed nations of the world", against the
innocent people of other nations is by no means compatible with Islam.
Another point that deserves a special mention here is that all the
Western world cannot be held responsible for the aforementioned
colonialist (or "neo-colonialist) violence and oppression against
Muslims. Actually, the materialist, irreligious philosophies and
ideologies that prevailed in the 19th century are responsible for
these dismal acts. European colonialism did not originate from
Christianity. On the contrary, anti-religious movements opposing the
values of Christianity led the way to colonialism. At the roots of the
greatest brutalities of the 19th century lies the Social Darwinist
ideology.
In the Western world today, there are still cruel, mischievous and
opposing elements as well as a culture dominated by peaceful and just
elements that have its roots in Judeo-Christian faith. As a matter of
fact, the main disagreement is not between the West and Islam.
Contrary to the general opinion, it is between the religious people of
the West and of the Muslim world on the one hand, and the people
opposing religion (like materialists and atheists.) on the other.
Another indication that Third World Fanaticism has nothing to do with
Islam is that, until recently, this fanaticism has been identified
with communist ideology. As is known, similar anti-Western acts of
terror were carried out in 1960s and 70s by Soviet-backed communist
organizations. As the impact of the communist ideology faded, some of
the social structures which gave birth to communist organizations have
turned their attention to Islam. This "brutality presented under the
guise of religion", which is formulated by the incorporation of some
Islamic concepts and symbols into the former communist rhetoric are
entirely against the moral values constituting the essence of Islam.

.

A last remark about this issue is that Islam is not peculiar to a
particular nation or geography. Contrary to the dominant Western
perception, Islam is not an "Eastern culture". Islam is the last
religion revealed to mankind as a guide to the true path that
recommends itself to all humanity. Muslims are responsible for
communicating the true religion they believe in to all people of all
nations and cultures and making them feel closer to Islam.
Consequently, there is a unique solution for people and groups who, in
the name of Islam, resort to terror or establish oppressive regimes
and turn this world into a dreadful place instead of beautifying it:
revealing the true Islam and communicating it so that the masses can
understand and live by it.

Conclusion: Recommendations to the Western World

Today, the Western world is concerned about the organizations that use
terror under the guise of Islam and this concern is not misplaced. It
is obvious that those carrying out terror and their supporters should
be punished according to international judicial criteria. However, a
more important point to consider is the long-term strategies that have
to be pursued for viable solutions to these problems.
The assessments above reveal that terror has no place in Islam. They
further show the inherently contradictory nature of the concept of
"Islamic terror". This provides us with an important vantage point:
1) The Western world, especially the United States , will surely take
the most dissuasive measures to cope with terror and it has the right
to do that. However, it has to state explicitly that this is not a war
waged against Islam and Muslims but, on the contrary, a measure
serving the best interests of Islam. The "Clash of civilizations", the
dangerous scenario envisioned in the 90's should be at all costs
prevented.
2) Support should be provided for the spread of "True Islam", which is
a religion of love, friendship, peace and brotherhood, and for its
true understanding by Islamic societies. The solution for radical
factions in Islamic countries should not be "forced secularization".
On the contrary, such a policy will incite more reaction from the
masses and feed radicalism. The solution is the dissemination of true
Islam and the appearance of a Muslim role-model who embraces Qur'anic
values such as human rights, democracy, freedom, good morals, science
and aesthetics, and who offers happiness and bliss to humanity.
3) The source of terrorism is ignorance and bigotry and the solution
is education. To the circles who feel sympathy with terror, it should
be said that terror is utterly against Islam, that terror only does
harm to Islam, Muslims and to humanity at large. Besides, these people
have to be provided with education in order to be purified of this
barbarism. The United States ' support to such an education policy
will yield very positive results.
Our hope is that these measures will help to the world get rid of
terrorism and all other bigoted, brutal, barbarous structures. With
its Christian-dominated culture and population, the United States ,
which defines itself as "a nation under God", is in fact a real friend
of the Muslims. In the Qur'an, God draws attention to this fact and
informs us that Christians are those who are "most affectionate to
those who believe". ( Surat al-Ma'ida: 82)
In history, some ignorant people (for instance, Crusaders) failed to
understand this fact and caused conflicts between these two great
religions. To prevent the repetition of this scenario, true Christians
and Muslims need to come together and co-operate.

Workshop on "The Importance of Proper Quran Recitation

Assalamu Alaikkum WRWB

A Workshop on "The Importance of Proper Recitation of Quran" is being organized on Wednesday, 24th December in Riyadh, Saudi Arabia.

Lecture will be given by renowned Qari Br. Imran Khan (www.qariimrankhan.com), who had conducted many workshops on Quran Recitation in UK, Canada, Saudi Arabia ( Al-Khobar and Jeddah) etc.. His lectures are telecasted by Sharjah TV also.

Place : Le Royal Resaurant, Malaz
Time : 7: 30 PM - 9.30 PM
Dinner : 9: 30 PM

As the seats are very limited, interested people are requested to register their name with any of the following people.

Br. Ahmed Imthias - 050 697 2461
Br. Ghazali - 050 444 8519
Br. Hyder Ali - 055 306 8167

Wassalam


Hyder Ali

Application invited for the entrance tests of Banaras Hindu University Varanasi

Application invited for the entrance tests of Banaras Hindu University Varanasi for the admission to
MBBS/BDS/BAMS/B.Pharm./B.Pharm (Ayurveda) Courses-2009.

Admission to the MBBS course (63 seats) will be based on a two stage process, the PMT-2009 Screening and PMT-2009 Main.

Admission to BDS (28 seats)/BAMS (57 seats) / B. Pharm. (28 seats) and B.Pharm.(Ayurveda) (Paid seats - 30) courses, will be based only on
PMT-2009 Screening.

The PMT-2009 Screening will be held on 6th May 2009 (Wednesday) at Varanasi, Delhi, Kolkata, and Hyderabad Centres.

The PMT-2009 Main for selection of candidates to the MBBS Course will be held on the
14th June 2009 (Sunday) at Varanasi Centre only.

Applicant should have passed Intermediate, 10+2 or equivalent examination in English, Physics, Chemistry and Biology (Zoology + Botany)
taken together.

For admission to MBBS/BDS/BAMS/B.Pharm.(Ay.), applicant should have a minimum of 50% aggregate marks for General category and
40% for OBC/SC/ST candidates. For admission to B.Pharm course, applicant should have a minimum of 60% marks for General & OBC
category and 55% aggregate marks for SC/ST candidates.

Candidates appearing in qualifying examination may also apply.
Last date to submit the application form is on 9th March 2009 (Monday).

For more details please log into www.careercounselors.co.nr or www.careercounselor.co.nr or www.examinations.co.nr

த‌மிழ‌க‌த்தில் இஸ்லாம்

த‌மிழ‌க‌த்தில் இஸ்லாம் என்ற‌ சிற‌ப்பு மானுட‌ வ‌ச‌ந்த‌ம் சிற‌ப்பு நிக‌ழ்ச்சி ப‌ட‌ப்பிடிப்பு 04.01.2009 ஞாயிறு காலை 9.30 ம‌ணிய‌ள‌வில் சென்னை ஸ்பென்ஸர் பிளாசா எதிரில் உள்ள புக் பாயிண்ட் ஆடிட்டோரியத்தில் ந‌டைபெற‌ இருக்கிற‌து. இந்நிக‌ழ்வில் ப‌ல்வேறு கேள்விக‌ளுக்கு புக‌ழ்பெற்ற‌ வ‌ர‌லாற்று ஆய்வாள‌ர் முனைவ‌ர் ஜெ.ராஜா முஹ‌ம்ம‌து, டாக்ட‌ர் கே.வி.எஸ். ஹ‌பீப் முஹ‌ம்ம‌து ஆகியோர் ப‌தில் அளிக்க‌ இருக்கின்ற‌ன‌ர்.

மானுட‌ வ‌ச‌ந்த‌ம் த‌மிழ‌ன் தொலைக்காட்சியில் புத‌ன்கிழ‌மைக‌ளில் இர‌வு 10 ம‌ணிக்கும், வெள்ளி தோறும் மாலை 4.30 ம‌ணிக்கும் ஒலிப‌ர‌ப்பாகிற‌து. வியாழ‌ன் தோறும் இர‌வு 10 ம‌ணிக்கு அன்றாட‌ வாழ்வில் இஸ்லாம் எனும் நிக‌ழ்ச்சி ஒலிப‌ர‌ப்பாகிற‌து.

44 ஆண்டுளுக்கு முன் தனுஷ்கோடி அழிந்த தினம்!

44 ஆண்டுளுக்கு முன் தனுஷ்கோடி அழிந்த தினம்!
செவ்வாய்க்கிழமை, டிசம்பர் 23, 2008, 14:01 [IST]

http://thatstamil.oneindia.in/art-culture/essays/2008/1223-sea-engulfed-danushkodi-today-44-years-back.html

தமிழக மக்களால் மறக்க முடியாத தினங்கள் பல. அதில் ஒன்று தனுஷ்கோடியை கடல் தின்ற தினம்.

தமிழக கடலோரப் பகுதிகளை 2004ம் ஆண்டு டிசம்பர் 26ம் தேதி சுனாமி ஆழிப் பேரலை புரட்டிப் போட்டு விட்டுப் போனதற்கு முன்பே, தனுஷ்கோடியை அந்த சுனாமி முத்தமிட்டு, விகாரமாக்கி விட்டுச் சென்ற தினம்தான் இன்று (டிசம்பர் 23).

1964ம் ஆண்டு டிசம்பர் 23ம் தேதியன்று தனுஷ்கோடியைத் தாக்கிய சுனாமி, அழகிய தனுஷ்கோடியை சின்னாபின்னமாக்கி, அலங்கோலப்படுத்தி விட்டுப் போனது.

மன்னார்வளைகுடாவில் ஏற்பட்ட புயல் கரையை கடந்த போது ராட்சத அலைகள் எழுந்து ஊருக்குள் புகுந்தது. அதை அப்போது கடல் கொந்தளிப்பு என்று பொதுவான வார்த்தையால் அழைத்தனர்.
அன்றெல்லாம் சுனாமி என்றால் என்ன என்றே அக்காலத்து மக்களுக்குத் தெரியவில்லை. ஆனால் நமது காலத்தில் நம்மைத் தாக்கிய சுனாமியைப் போன்ற ஆழிப் பேரலைதான் அன்றைய தனுஷ்கோடியையும் அலைக்கழித்துள்ளது.

இந்த அலை 20 அடி உயரத்துக்கு ராட்சத அளவில் எழும்பி வந்தது. ராமேஸ்வரம் தீவின் கிழக்கு முனையில் தனுஷ்கோடி நகரம் இருந்தது. 500-க்கும் மேற்பட்ட வீடுகள் கொண்ட அழகிய மீனவ நகரம்.

அப்போது அதிகாலை 3 மணி இருக்கும். மீனவ மக்களும், பிறரும் நிம்மதியாக கண்ணயர்ந்திருந்த நேரம் அது. ஆனால் கடல் மட்டும் காட்டுத்தனமாக விழித்துக் கொண்டிருந்தது.

பொங்கி வந்த கடல் வெள்ளமும், திரண்டு வந்த ஆழிப் பேரலைகளும், தனுஷ்கோடிக்குள் புகுந்து, புரட்டிப் போட்டது. நகரமே கடலால் மூழ்கடிக்கப்பட்டது.

நகரிலிருந்த முக்கால்வாசிப் பேர் முகவரி தெரியாமல் கடல் அன்னையின் கோரப் பிடியில் சிக்கி உயிரிழந்தனர்.

அப்போது சென்னையில் இருந்து ராமேசுவரத்துக்கு ஒரு ரயில் போய்க் கொண்டிருந்தது. அதற்கு அப்போது போட் மெயில் என்று பெயர். தனுஷ்கோடி வரை செல்லும் இந்த ரயிலில் தமிழ்நாட்டில் பிறபகுதிகளில் இருந்து பயணிகள் தனுஷ்கோடி சென்று அங்கிருந்து கப்பல் மூலம் இலங்கை செல்வார்களாம். அப்போதெல்லாம் இலங்கைக்கும், நமக்கும் நல்லுறவும், பயணப் போக்குவரத்தும் இருந்து வந்தது.

எனவே இலங்கை செல்ல ஏராளமான பயணிகள் அதில் இருந்தனர். தனுஷ்கோடியைத் தாக்கிய புயலுக்கும், ஆழிப் பேரலைக்கும் இந்த ரயிலும் தப்பவில்லை. அப்படியே கடலுக்குள் இழுத்துப் போட்டு விட்டது போட் மெயிலை, கடலில் எழுந்து வந்த ஆழிப் பேரலை.

அதிகாலையில் நடந்த இந்த கோர தாண்டவத்தில் 2000 பேர் உயிரிழந்தனர்.

அழகிய தனுஷ்கோடி அடியோடு அழிந்தது. மண் மூடிப் போன மேடாக மாறிப் போனது. புயல் வந்து புரட்டிப் போட்டதன் அடையாளமாக இன்றும் மிச்சமிருப்பது சிதிலமடைந்த ஒரு தேவாலயம். சில கட்டடங்கள் மட்டுமே.

தனுஷ்கோடியைப் புதுப்பிக்க நமது அரசுகள் ஏனோ மறந்து போய் விட்டன. இருப்பினும் தனுஷ்கோடியில் இன்றும் சில மீனவ குடும்பங்கள் வசிப்பதைக் காணலாம். அவர்களும் கூட தனுஷ்கோடிக்கு வரும் சுற்றுலாப் பயணிகளை நம்பியே வாழ்ந்து வருகின்றனர். சுடச் சுட மீன் சுட்டுத் தருவது உள்ளிட்டவற்றை செய்து வருகின்றனர்.

ஒரு காலை கடலுக்குள்ளும், இன்னொரு காலை கடல் மண்ணிலுமாக வைத்து தனுஷ்கோடி தடம் மாறிப் போய்க் கிடக்கிறது.

தனுஷ்கோடியின் ரயில் நிலையத்தை கடல் கொண்டு விட்டது. ரயில் தண்டவாளம் மட்டும் பாதி கடலுக்குள் சென்றபடி காட்சி அளிக்கிறது - கடந்த காலத்தில் தாங்கள் 'தடம் புரண்ட' கதையை சொல்லியபடி.

ராமேஸ்வரம் வரும் யாத்ரீகர்கள், சுற்றுலாப் பயணிகள், ஒரு எட்டு தனுஷ்கோடிக்கும் சென்று வருவது வழக்கம். இப்படி வந்து செல்பவர்களால்தான் இன்னும் தனுஷ்கோடி நமது மன 'டைரி'யிலிருந்து அழியாத காவியமாக உள்ளது.

என்னால் முடியும்

என்னால் முடியும்

என்னால் புது விஷயங்களை கற்று கொள்ள முடியும்.

தெரியாத விவரங்களை என்னால் கேட்டு தெரிந்து கொள்ள முடியும்.

தெரியாததை தெரியாது என்று சொல்ல என்னால் முடியும்.

என்னால் தற்சமயம் இயலாத காரியங்களை இயலாது என்று சொல்ல என்னால் முடியும்.

தோல்விகளை என்னால் தாங்கி கொள்ள முடியும்.

மீண்டும் முயற்சிக்கலாம் என்று சொல்ல என்னால் முடியும்.

விதைத்தபின் பயிறு விளையும் வரை காத்திருக்க என்னால் முடியும்.

பிறரது பாராட்டு கிடைக்காவிடிலும் எனது கொள்கையில் உறுதியாக இருக்க என்னால் முடியும்.

களைப்பில்லாமல் என் கடமைகளை தொடர்ந்து உற்சாகமாக செய்ய என்னால் முடியும்.
அவசியமான சமயத்தில் பிறர் உதவியை நாட பிறரது உதவிக்கு நன்றி சொல்ல என்னால் முடியும்.

எனது தவறுகளை யாரும் சுட்டி காட்டும் போது நிதானமாக இருக்க என்னால் முடியும்.
நான் தவறாக ஒன்றை சொல்லி விட்டால் அல்லது செய்து விட்டால் அதற்கு மன்னிப்பு கேட்க என்னால் முடியும்.

பிறர் கோபப்படும் போது பொறுமையாக இருக்க என்னால் முடியும்.
சின்ன விசயங்களை பெரிது படுத்தாமல் இருக்க என்னால் முடியும்.
பேசாமல் இருப்பதே சிறந்தது என்ற சந்தர்ப்பத்தில் என்னால் பேசாமல் இருக்க முடியும்.
என்றென்றும் பிறருக்கு உதவி செய்ய என்னால் முடியும்.
எந்த சந்தர்ப்ப சூழ்நிலையிலும் தன்னிச்சையாகவும் என்னால் செயல்பட முடியும்.

சல்மான் ரபிக் ரியாத்